Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Wróblewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAMED Specjalistyczne Centrum Medyczne Paweł Wróblewski, pod adresem: ul. Norberta Lippóczy’ego, nr 9, 33-100 Tarnów, NIP: 9930406238, Regon: 120417767 (dalej: ?Podmiot?)

  1. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres email: pamedscm@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Norberta Lippóczy’ego, nr 9, 33-100 Tarnów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:Podstawa przetwarzania:
Zawarcia i realizacji umowyumowa
marketingu bezpośredniegoniezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu,  uzasadnionym interesem Podmiotu jest prowadzenie marketingu bezpośredniego świadczonych usług,
dla innych celów marketingowychzgoda
monitoringochrona Pani/Pana żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora ? ochrona osób i mienia;
w celu badania satysfakcji klientów korzystających z usług świadczonych przez Podmiotniezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest określanie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Podmiotu z produktów i świadczonych usług
w celach archiwalnychniezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest  zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umowąniezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

4.    Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot.

  • Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe;

5.    Odbiorcy danych

  • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Podmiotem lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Podmiotu m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom księgowym, podmiotom prawniczym, serwis urządzeń rejestrujących dane osobowe ? przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisu prawa.

6.    Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

7.    Okres przez który dane będą przechowywane

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie Podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o  usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli Podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
  • Dane osobowe pozyskane w związku z użytkowaniem przez Podmiot monitoringu będą przetwarzane nie dłużej niż przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

8.    Prawa osoby, której dane dotyczą

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych ? w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  1. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ? bez podania danych osobowych Podmiot może odmówić zawarcia umowy, np. gdy nie jest możliwe wystawienie faktury.
  2. W procesie wykonywania umowy Podmiot nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (brak profilowania).
Poniedziałek - Piątek
8.00 - 21.00